Make your own free website on Tripod.com

uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 


HƯ KHÔNG


Nh́n guơng,tóc bạc,da mồi .
Nhăn nheo nỗi khổ,khô lời ái ân .
Đa đoan một kiếp phong trần ,
Xem đời một thoáng phù vân,nhẹ ḷng !
Coi như ngày tháng hư không .
Xuôi tay đợi phút phiêu bồng ...ră tan .

HONG VU LAN NHI
 

 

topcurtain.gif

Lan Nhi mong được nhận ư kiến của quư vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005